Cơm cha áo mẹ chữ thầy

Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Việt Nam