Có thể kích động nhưng không thể phạm tội

Có thể kích động nhưng không thể phạm tội, có thể phẫn nộ nhưng không thể phẫn nộ suốt ngày.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)