Cơ sở của tất cả đạo đức.

Compassion is the basis of all morality.

Tình thương là cơ sở của tất cả đạo đức.

Xem Thêm Tác Giả Arthur Schopen