Có một điều bạn không thể dấu

One thing you can’t hide – is when you’re crippled inside.

Có một điều bạn không thể dấu – là khi bên trong bạn tê liệt.

Xem Thêm Tác Giả John Lennon