Có học vấn mà không có đạo đức

Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.

Xem Thêm Tác Giả Lã Tư Phúc