Chúng ta không thể dạy bảo cho ai

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ

Xem Thêm Tác Giả Galileo