Chỗ kết thúc của pháp luật

Chỗ kết thúc của pháp luật là nơi bắt đầu của chuyên chế.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Anh)