Cho đi và nhận lại

Cuộc sống là tất cả những gì sòng phẳng nhất, cho đi và nhận lại.