Chính mình vui vẻ

Biện pháp tốt nhất làm chính mình vui vẻ là làm cho người khác vui vẻ trước.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain (Mỹ)