Chìa khóa tri thức

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.

Xem Thêm Tác Giả Bill Gates