Chỉ sợ miệng kẻ gièm pha

Người quân tử chẳng sợ cọp mà chỉ sợ miệng kẻ gièm pha.

Xem Thêm Tác Giả Luận Hành