Chí khí mạnh mẽ

Chí khí mạnh mẽ và nhiệt tình là đôi cánh vĩ đại.

Xem Thêm Tác Giả Geothe (Đức)