Chỉ có

Chỉ có hạnh phúc trong hi vọng, mới là hạnh phúc thuần túy nhất, thấu triệt nhất, hoàn toàn nhất.

Xem Thêm Tác Giả Ingres (Pháp)