Chạy trốn

Trong tình yêu, chiến thắng của đàn ông là chạy trốn.

Xem Thêm Tác Giả Naloleon ler