Chặng đường đi

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi.

Xem Thêm Tác Giả Che Guevara