Chân thành giản di

Chân thành, giản dị là cách cư xử khôn khéo.

Xem Thêm Tác Giả La Bruyere