Chân lý và tổ quốc

Chân lý và tổ quốc không thể tách rời nhau, chúng phải hợp làm một.

Xem Thêm Tác Giả Romain Rolland (Pháp)