Chân lý không cần rực rỡ

Chân lý không cần rực rỡ, đẹp không cần vẽ.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare