Chân lý cuối cùng

Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire