Chán đời cắt tóc đi tu

Chán đời cắt tóc đi tu

Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại … đi tù sướng hơn.

Trong tù làm chủ giang sơn

Một căn phòng đá với dăm ba thằng.

Thằng nào cũng có khiếu năng

Thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ

Có thằng lại đứng ngẩn ngơ.

Vì sao ta lại trở vô nhà tù??