Cây nghiêng

Cây nghiêng không sợ chết đứng

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh