Câu trả lời gọn nhất

Câu trả lời gọn nhất là hành động.

Xem Thêm Tác Giả Goethe