Cần phải lựa chọn

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Xem Thêm Tác Giả Lev. Tolstoy