Cái chết không phải là phòng ngủ

Cái chết không phải là phòng ngủ mà bạn có thể đi vào rồi sau đó lại đi ra được.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Gana