Cái bóng…

Cái bóng của đàn ông là mặt trời của đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare