Các lỗi lầm

My friend is he who will tell me my faults in private.
Bạn là người sẽ nói riêng cho ta biết các lỗi lầm của ta.

Xem Thêm Tác Giả Solomon Ibn Gabirol