Cả đời

Cả đời người là một lần du lịch đến cái chết.

Xem Thêm Tác Giả Seneca (La Mã)