Bước vào cuộc đời

Bước vào cuộc đời là bước vào cuộc chiến đấu.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire