Bước đầu tiên

The first step to getting the things you want out of life is this: Decide what you want.

Bước đầu tiên để có những thứ mà bạn muốn trong cuộc sống đó là: Quyết định bạn muốn gì.

Xem Thêm Tác Giả Ben Stein