Bỏ lỡ cơ hội

Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội chứ không có những người không có cơ hội.

Xem Thêm Tác Giả La Beaumelle