Biết và không biết

Không biết mà nói là ngu, biết mà không nói là hiểm.

Xem Thêm Tác Giả Chiến Quốc Sách