Biết thì phải biết cho suốt

Biết thì phải biết cho suốt, làm thì phải làm cho đến nơi.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Trung Quốc