Bên trên những kẻ dưới bạn

Bình đẳng có nghĩa là bạn phải bằng những kẻ ở trên bạn, và bên trên những kẻ dưới bạn.

Xem Thêm Tác Giả P.Đêcuxen