Bên cạnh người mình đang yêu

Bên cạnh người mình đang yêu

Hạnh phúc không ở trên thiên đình, mà ở ngay bên cạnh người mình đang yêu.

Xem Thêm Tác Giả Florian