Be slow in choosing a friend

Be slow in choosing a friend, slower in changing.
Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn còn phải từ từ hơn.

Xem Thêm Tác Giả Franklin