Bắt đầu một cuộc sống mới

Bắt đầu biết hối hận là bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Xem Thêm Tác Giả G. E - li - ot