Bảo vệ đức hạnh

Đối với một người đàn bà, bảo vệ đức hạnh của mình trước những người đàn ông còn dễ dàng hơn là bảo vệ tiếng tăm của mình trước những người đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả Rochebrune