Bạn tốt

Nếu không có bạn tốt, người ta sẽ không biết được những lỗi lầm của mình.