Bản thân tình cảm

Bản thân tình cảm vốn bắt nguồn từ nhu cầu của chúng ta, mà sự phát triển của tình cảm lại bắt nguồn từ nhận thức của chúng ta.

Xem Thêm Tác Giả Rousseau (Pháp)