Bạn hãy nhớ

Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ

Xem Thêm Tác Giả Cổ ngạn