Bạn hãy hiền dịu bao dung

Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình.