Bạn cùng sống chết

Bạn cùng bàn dễ kiếm. Bạn cùng sống chết khó tìm.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Lào