Bạn có

Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.

Xem Thêm Tác Giả Dos Parsons (Mỹ)