Bản chất giản dị

Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc.

Xem Thêm Tác Giả HAZLITT