Ba thứ chóng qua

Ba thứ chóng qua: tiếng vọng, cầu vòng và sắc đẹp phụ nữ.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đức