Ba đồng một mớ đàn ông

Ba đồng một mớ đàn ông

Mua về trộn cám cho gà nó ăn.

Ai ngờ gà chết nhăng răng.

Vừa đi vừa chửi đàn ông tốn tiền