Ba cái nền tảng của học vấn

Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều.

Xem Thêm Tác Giả Catherall