As deep as the ocean

As deep as the ocean…
As strong as our passion…
As endless as the grains of sand on the beach…
… so is my love for you.
Sâu thẳm như đại dương. Mãnh liệt như đam mê của đôi ta. Vô tận như những hạt cát trên bãi biển…… là tình yêu em dành cho anh.