Anh lấy phải nàng

Trên trời có đám mây xanh.

Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.

Nếu mà anh lấy phải nàng.

Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.