Anh hãy chọn lấy một mục đích

Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh.

Xem Thêm Tác Giả Banis Diderot